Palvelut

InPlace Analytics OSINT

Avointen lähteiden hyödyntäminen

InPlace Analytics GIS

Avointen lähteiden käyttö

Tietosuoja

Tiedon keräämisen ja käsittelyn lainmukaisuus on osa palveluamme

Avointen lähteiden hyödyntäminen

InPlace Analytics OSINT -ratkaisussa dataa kerätään reaaliaikaisesti ja automaattisesti internetin avoimista lähteistä ja tarvittaessa asiakkaan omista tietokannoista. Tiedonkeräystä voidaan täydentää myös kertaluonteisilla datasiirroilla. Kerätty data fuusoidaan, prosessoidaan ja analysoidaan aika- ja paikkaperusteisesti monipuolisten haku- ja visualisointityökalujen avulla. Ratkaisun yleisimpiä käyttötapauksia ovat informaatioympäristön seuranta ja organisaation tilannetietoisuuden muodostaminen.

Valmiin datan käyttö

InPlace Analytics GIS -ratkaisussa hyödynnetään asiakkaan hallussa olevaa aika- ja paikkaperusteista dataa. Data importoidaan järjestelmään, jossa se prosessoidaan ja analysoidaan aika- ja paikkaperusteisesti monipuolisten haku- ja visualisointityökalujen avulla. Ratkaisun yleisin käyttötapauksia ovat resurssien hallintaan ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvän aika- ja paikkaperusteisen datan analysointi.

Tietosuoja

Tietosuoja on kansalaisen perusoikeus, joka turvataan kaikissa ratkaisuissamme ja palveluissamme. Tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA – Data protection impact assessments) on työkalu, joka auttaa asiakasta ja meitä turvaamaan em. perusoikeuden.

DPIA:ssa kuvataan henkilötietojen käsittelyä, arvioidaan käsittelyn tarpeellisuutta, oikeasuhteisuutta ja henkilötietojen käsittelystä aiheutuvia riskejä sekä tarvittavia toimenpiteitä, joilla riskeihin puututaan. Sen avulla myös määritellään asiakkaan ja InPlace Solutionsin roolit rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietojen käsittelyssä riski muodostuu neljästä tekijästä: uhasta, uhan vaikutuksesta rekisteröidylle ja vaikutusten vakavuudesta rekisteröidylle sekä uhan todennäköisyydestä. Tavoitteena on arvioida, onko jäljelle jäänyt riski oikeutettu ja hyväksyttävissä käsillä olevissa olosuhteissa.

Huolellisesti tehty ja dokumentoitu DPIA osoittaa sen, että tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudatetaan.